Lütt Matten - Hüüttodags
Lütt Matten de Haas,

hett hüütdodags keen Spaaß.

Wo he fröher seet

in't Rövenkruut to freten,

dor wasst nu Mais

un de kannst du as Haas vergeten.


He mutt nu studeern,

dat Freten nü to leern:

Wo gifft dat Kruut ohn Gift?

Kriggt he dat nich rut,

denn is't mit em ut!

Denn sühst blots noch Kaninken.


Leeve Buern, laat an de Kanten

vun'e Kuppeln de Schiet man wassen!

Denn hett uns lütt Matten

jümmer wat to prassen

un danzt op de Padden

un em geiht dat kandidel


bit de Jager kümmt, nich mit de Fidel,

man mit de Flint för Schroot

un schütt em doot.

Keen Fabel vertellt wi hüüttodags.

De Haas is dat Jack wi Büx, em nützt dat nix,

em helpt blot - een Jagdverbot!