A  -  C     D  -  G    H  -  K    L  -  M    N  -  R    S    T  -  Z

 

 

achten

hinten

Stell di man achten an. Denn kümmst du nich glieks an de Reeg.

achter

hinter

Achter de Wall wär dat schulig.

Achterdöör

Hintertür

De Achterdöör wär nie afschloten.

afblieven

verbleiben

Wo he afbleven is, weet ik nich.

afglien, afglieden

abhauen, sich aufmachen /weggleiten

Denn glee he af na sien Gorn.

afmarsen

abmühen

Wat hem wi uns afmarst bit allens inne Reeg wär.

Afnehm(t)

Altenteil

De ole Buur is nu op de Afnehm.

afsteed komen

loskommen

Wi hem dat hild. See to, dat wi afsteed komen.

Aggewars

 

Dat wär een Aggewars. Wat hem wi uns afmarst.

al

schon

Dat is al fröher passeert. / Dat maken wi al lang so.

alltiet

immer

He wär alltiet vergnöögt.

anfengen

anzünden

Dormit dat Füer inne Gang kummt, mutt erst Papier anfengt warrn.

annerletzt

neulich

He hett mi noch annerletzt besöcht un denn is he vun een op den annern Dag dotbleven.

anschieten

betrügen

De mi dat Fohrrad verköfft hett, hett mi anscheten. Dat Stüer wär verbogen.

antüteln

Sich (leicht) betrinken

He harr sik ornlich een antüdelt un kunn meis nich liekut lopen.

Arfen

Erbsen

De Arfen wassen in Schooten und möt utpult warrn.

asen

Verschwenderich umgehen

Mit sien Geld hett he rum ast.

Baaskerl (Boos-)

 

He wär een Booskerl. Allns wat he anfote harr Hand und Foot.

Babeer

Barbier, Friseur

 

Ballig

Wanne, Kessel

De Ballig weer een Wann, de meist ut Holt weer.

Bangbüx

Angsthase

 

Basselhus

 

To de Visiten na de Wuchenbett wor Basselhus seggt. Du kannst ok Kindskiek seggen.

Been, op de

auf den Beinen sein

Na lange Krankheit wär he wedder op de Been / De ganze Dörp wär to Ringrieden op de Been.

Beestmelk

 

Dat is de Melk, de glieks na dat Kalben afmelkt ward.

betüdeln / betüdern

umsorgen, bemuttern

As he krank weer, hett se em vun morns bit avends betütelt.

Bickbeern

Heidelbeeren

 

bilütten

allmählich

Nu ward dat bilütten Tid! Sunst is de Bus weg.

bipulen

Denkzettel verpassen

Dat hebbt se mi bipult. Dor laat ik nu de Finger vun.

blarr(e)n

weinen, plärren

Nu blarrt de Gör all wedder!

boben / boven

oben

Boben op de Bön fangt de Kat de Müs.

He snacke so‘n beten vun boben dal.

böhrn

anheben, tragen

Ik kann de Sack nich böhrn, de is mi to schwer.

bölken

schreien

Ween eener luud prohlt, denn bölkt he.

Bön

Dachboden

Vun de Keller bit na de Bön sind dat dree Treppen.

Bork

Rinde

De Bork vun de Birken is schwatt un witt.

Borm

Boden

In de lerdige Grap kannst du de Borm seen.

Bost

Brust

Bost rut, Buuk rin!

böten

Feuer machen

Morgens mutt se Füer böten / Dat wär kolt in de Stuv. Se harrn nich inbött.

Bott geven

Bescheid geben

Wenn to Visiten inlod wurr, mussten de Kinner Bott geven. Wenn wat dortwischen keem, wurr Afbott geven.

Brass

Aufregung

He kümmt immer in Brass, wenn över Politik schnackt ward.

Bregen

Hirn

De Bregen vun de Schwien wurr in de Pann braat.

bregenklöterich

nicht mehr klar im Kopf

De Ole is so bregenklöterich, dat he sik keen Nom'n mehr marken kann.

Buddel

Flasche

Wenn een Naver to schnacken keem, stunn glieks de Kömbuddel op de Disch.

wieter>>>